.

.

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ ชุมชนตำบลหนองแวง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่า
สร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่า
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างจิตสำนึกในการดูแล
รักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น