.

.

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำ SWOT และสร้างความเข้าใจ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งแบบบูรณาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมการจัดทำ SWOT และสร้างความเข้าใจ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งแบบบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน โดยใช้แผนแม่บทชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อยู่ดีกินดี อยู่เย็นเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย ซึ่งดำเนินการจัดทำ
SWOT ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) ประเพณี /วัฒนธรรม
3) เศรษฐกิจ/อาชีพ 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) สุขภาพ/การศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น