.

.

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร) กิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการจากทุกคณะ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร) กิจกรรม
การจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ 8 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดนิทรรศการและแสดงผลงานการบริการแก่สังคม ชุมชน
ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเปิด
โอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยแก่ชุมชน และ เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการ
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมได้ โดยมีประชาชน
ชุมชนท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากทุกคณะ
เวทีเสวนาการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตำบลท่าม่วง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น