.

.

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา”

เมื่อจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในอุดมศึกษา” ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยรองศาสตร์จารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดีในการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ซึ่งจุฬาฯ เป็น1 ในสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมลงนามจาก สถาบันอุดมศึกษา 6 กลุ่ม ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคใต้ 3 สถาบัน กลุ่มภาคอีสาน 5 สถาบัน กลุ่มภาคเหนือ 6 สถาบัน กลุ่มภาคกลาง 25 สถาบัน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 สถาบัน โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ในขอบข่ายการให้ทุนของฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักวิจัยทุกคนสามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ นำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศให้เกิดผลสำเร็จและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ โดยมหาวิทยาลัยและนักวิจัยพี่เลี้ยงมีบทความสำคัญในการผลักดันให้งานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น