.

.

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ''จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์''

          สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ''จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์'' ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการฯ มีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา และ อาจารย์ ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ เป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์สามารถนำไปใช้ในเพื่อปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม
รูปภาพเพิ่มเติม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น