.

.

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และวิทยากรโดย ดร.ปิยรัตน์ ปริญญพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนภายนอก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น