.

.

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และวิทยากรโดย อาจารย์ศิลปชัย นิลกร ผู้ทรงคุณวุติจากวช. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนองานวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนเค้าโครงงานวิจัยแบบบูรณาการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีการเขียนเขียนข้อเสนองานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริบทพื้นที่ที่ตอบสนองชุมชนสังคม และนโยบายด้านการวิจัยของรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่บทบาทมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเพื่อการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม ชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น