.

.

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการจัดตั้งและแบ่ง
ส่วนราชการเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยฝ่ายเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุม และมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าศูนย์ และตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น