.

.

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการเขียนบทความทางวิชาการ ตำรา หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 "กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่ง

ทางวิชาการ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ  ห้องมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้นในการเรียนการสอน และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้นในการเรียนการสอน
และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
มากขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น