.

.

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2559 เตรียมพร้อมสู่อาเซียนและการศึกษาดูงาน
ณ สถาบันวิทยสิริเมธี
จังหวัดระยอง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ดร. เอื้อมพร  จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ยุทธพันธ์ คำวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ธนพล  แก้ววงษ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ เคมี และสาธารณสุขศาสตร์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มพูน องค์ความรู้  และทักษะใหม่ๆของวิชาชีพใน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้พัฒนาการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาดูงาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อตนเอง ต่อองค์กร
และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง
จากผู้บริหาร คุณบรรจง บุหิรัญ  ผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา และบุคลากร จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถาบัน วิทยสิริเมธีปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นนักวิทย์-นักวิจัยชั้นนำระดับสากล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นโยชน์ต่อการพัฒนางาน ตนเอง องค์กร และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น