.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำนาผล อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ และว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา
แก้วแกมเกษ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูภาษา
อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในประเทศลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ประเทศลาว เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว ประเทศลาว
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น