.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ UBI : University Business Incubator สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ 
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ประคอง ยุคะลัง 
อาจารย์สว่าง ยุคะลัง และคณะทำงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อผลักดันและส่งเสริม ผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย มาแปลงเป็น ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ เพื่อสามารถให้คำปรึกษา
และมีข้อมูล เพื่อส่งเสริม อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สร้างสรรค์ นวัตกรรม คิดค้นและวิจัย ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ในท้องถิ่น ให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ " เมล็ดพันธุ์ แห่งปัญญา" ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น