.

.

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา "กิจกรรมแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตำบลมะอึสู่ความยั่งยืน"สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตำบลมะอึสู่ความยั่งยืน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุน
ให้กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนภายนอก โดยทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำนาผล อาจารย์ ดร.คณิน  บรรณกิจ อาจารย์ปริญ  รสจันทร์
อาจารย์คชษิณ  สุวิชา อาจารย์ ดร.ประคอง  ยุคะลัง และอาจารย์สว่าง  ยุคะลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น