.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


กิจกรรมการจัดนิทรรศการเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ประจำปี 2559 
(World Hommali Rice Festival 2016)

สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก
ประจำปี
2559 (World Hommali Rice Festival 2016)  ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยสำหรับนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีการพัฒนาด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น และเพื่อนำผลงานวิจัยที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ไปเผยแพร่ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
อาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จำนวน  10 คน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาด้านงานวิจัย และอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาด้าน
งานวิจัยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น