.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมการประชุมกำหนดโจทย์วิจัยเกี่ยวกับข้าว : การผลิตและการแปรรูปข้าว ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมการประชุมกำหนดโจทย์วิจัยเกี่ยวกับข้าว : การผลิต
และการแปรรูปข้าว ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ วันที่
15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย
ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อหาโจทย์วิจัยและกำหนดโจทย์วิจัยเกี่ยวกับข้าว การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ และเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น