.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
     การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ครั้งที่ 1 / 2559 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 5
C ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์
รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.
มรภ.รอ. และ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น