.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2559


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์ 
ดร.อนันต์  พลธานี ให้เกียรติเป็นประธานและที่ปรึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  
นำนาผล ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  และบุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสรุปประเด็นการวิจัยได้ 6 ประเด็น ดังนี้ 1) ประเด็นวิจัยด้านเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตในสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 2) ประเด็นวิจัย
ด้านคุณภาพเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3) ประเด็นวิจัยด้านนวัตกรรมการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 4) ประเด็นวิจัยด้านการผลิตแบบอินทรีย์  5) ประเด็นวิจัยด้านการพัฒนาเครื่องจักรกล แทนการใช้แรงงานคน และ
6) ประเด็นวิจัยด้านการตลาดและการพัฒนากลุ่ม
การรวมกลุ่มของ
เกษตรกร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น