.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 9901 ชั้น
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยสำหรับนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีการพัฒนาด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น และเพื่อส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรม “สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จำนวน 24 คน จากการเข้าร่วมโครงการ ทำให้ได้
แนวทางในการส่งเสริมคณะ หน่วยงาน ให้ทำวิจัยสถาบันเพื่อให้สามารถพัฒนาอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ให้มีศักยภาพในการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานทำให้องค์กร หน่วยงาน อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ มีศักยภาพในการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มีศักยภาพในการวิจัยสามารถรับใช้ชุมชุนและท้องถิ่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น