.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

          สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรโดย ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ 
เจริญทรัพย์  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แก่ผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น