.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมการจัดทำ Master Plan มหาวิทยาลัยสีเขียว
สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมการจัดทำ Master Plan มหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันศุกร์ที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
ให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้
  รักป่าไม้  หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อทราบแนวทางในการดำเนินการปรับ
Master Plan ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย บุคลากร และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จำนวน 
100  คน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น