.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(14)/2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ็ด ็ดได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(14)/2559
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวาระ
การประชุมเพื่อพิจารณา ที่สำคัญ ดังนี้ 1) ร่างวารสารวิจัยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2) ร่างรายงานประจำปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3) ร่างโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการทำผลงานทางวิชาการ และ 4) ร่างเล่ม
Proceeding I Creams 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น