.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2015 “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (Regional Research Expo 2016) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2015
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (Regional Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 2 – 5  มีนาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัย
ของนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีการพัฒนาด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัยมากขึ้นนำผลงานวิจัยที่ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นไปนำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๐๑๕ “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (
Regional Research Expo 2016) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น