.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์การวิจัย


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงการวิจัยตามกรอบแนวคิด 3 ประเด็น
ได้แก่ 1) อาหารสู่ครัวโลก 2) การท่องเที่ยว และ 3) การพัฒนาครู เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมดอกจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้แนวคิดจากการระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงการวิจัยตามกรอบแนวคิด 3 ประเด็น ได้แก่ 1) อาหารสู่ครัวโลก
2) การท่องเที่ยว และ 3) การพัฒนาครู 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น