.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การนำเสนอและเข้าร่วมประชุมใหญ่ HERP Congress IV ภายใต้ การบริหารงานวิจัยของ สกอ.

    

      อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ อาจารย์นิธินาถ   อุดมสันต์ และอาจารย์สุภิมล บุญพอก ได้เข้าร่วม
การประชุมใหญ่
HERP Congress IV และร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยสำหรับ
นักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเข้าร่วมประชุมผู้บริหารภายใต้โครง
การบริหารงานวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ณ  หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ภายใต้การบริหารงานวิจัยของ สกอ. (
HERP Congress IV) เกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการวิจัยของ
HERP ในรอบปีต่อไป และเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
โปสเตอร์ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดโดยมี อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และอาจารย์สุภิมล บุญพอก
คณะผู้วิจัยในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น