.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การอบรมบุคลากรการวิจัยในชั้นเรียน ของ กศน.อำเภอพนมไพรอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และอาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้เป็นวิทยากรในการจัดอบรมการวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
บุคลากรของ กศน.อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 – 8  มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จากการอบรมพบว่า บุคลากรของ กศน.
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
และสามารถดำเนินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น