.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 
1 (3)/2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ 
พลธานี 2. ดร.ตวง อันทะไชย 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร 4. ดร.รณวริทธิ์ 
ปริยฉัตรตระกูล ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
ที่ยินดีในการเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น