.

.

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี โดยแยกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น