.

.

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(17)/2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(17)/2560
ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้
มีวาระการประชุมเพื่อทราบที่สำคัญ ดังนี้ 1))การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2560 2)
โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
4) การติดตามการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ
2559-2560 5) การพัฒนาเว็ปไซด์สถาบันวิจัย
และพัฒนา 6) การรวบรวมผลงานตีพิมพ์และงานสร้างสรรค์ และวาระเพื่อพิจารณา มีดังนี้
1) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 2) โครงการบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2560 3) ร่างคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น