.

.

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประเมินและลงเยี่ยมพื้นที่ 14 ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ “เกาะแก้วน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง” ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และอาจารย์สุรพงษ์ แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ “เกาะแก้วน่าอยู่
หน้าบ้านน่ามอง” ประจำปี 2560 ให้กับเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนรวม 14 ชุมชน เพื่อส่งเสริมประชาชนตระหนักถึงความร่วมมือกันรักษาความสะอาดภายใน
ชุมชน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน รวมถึงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชนและยกย่องเชิดชูหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบที่ดี ประชาชนมีสุขภาวอนามัยดี
และเป็นชุมชนน่าอยู่ยั่งยืนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น