.

.

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประชุมการดำเนินโครงการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

มื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี 
สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุภิมล บุญพอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับ นายเสถียร  เกตุภูงา หัวหน้า
สทบ. สาขา 4 จังหวัด
ร้อยเอ็ด นางสาวดาว  สองศรี หัวหน้า
สทบ. สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น และคณะ เพื่อหารือ
แนวทางสำหรับการ
ดำเนินโครงการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและประเมิน
ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดย
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ
ดังนี้ 1) สนับสนุนและประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ 2) บันทึกและ
ตรวจสอบข้อมูลโครงการฯ พร้อมมอบคู่มือการดำเนินงานการ
ประเมินศักยภาพการดำเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(สำหรับทีมประเมินฯ) ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ขอให้
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ระบุระยะเวลาในการดำเนินการให้
ชัดเจน พร้อมรายละเอียด และ
TOR ส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น