.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนประชาชน บุคลากร ทางการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกิจกรรมการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษารองรับการพัฒนาโมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 Model)


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการพัฒนาโมเดล ประเทศไทย 4.0 (
Thailand 4.0 Model) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
ณ  ห้องประชุม
C,D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการพัฒนาโมเดล ประเทศไทย
4.0 (Thailand 4.0 Model) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการพัฒนาโมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0 Model) และเพื่อ
สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของสถานศึกษา รองรับการพัฒนาโมเดล ประเทศไทย
4.0 (Thailand 4.0 Model
) วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และดร.รณวริทธิ์
ปริยฉัตรตระกูล ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน
50 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น