.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมการจัดนิทรรศการงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร 
นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมการจัดนิทรรศการงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก
ครั้งที่
17 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการงานเทศกาล
ข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด และการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการ น้ำประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง (แสงประทีปเพื่อสังคม) ซึ่งจะจัดทำเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น