.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


              เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์ 
ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยว
กับการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบล
ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้ประชาชนชุมชน
ท่าม่วงมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารจัดการขยะของชุมชน 
2) เพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุ วิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดในชุมชนท่าม่วง 3) เพื่อรณรงค์และขยายผล
สู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งได้รับความผู้สนใจจากประชาชนชุมชนท่าม่วงเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น