.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนประชาชน บุคลากร ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ใฝ่รู้ : การศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ณ จังหวัดมุกดาหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ใฝ่รู้  เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2559 ณ  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู และหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัด
มุกดาหาร เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วงและชุมชนใกล้เคียง มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ
สังคมจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ
ภูมิปัญญา ข้อมูลข่าวสารและบริการสังคมจากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิทยากร อาจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง  และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว  จำนวน
40 คน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น