.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบัน
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ด้านการแปรูป
(ถั่วป่านทอง) การใช้นวัตกรรม กระบวนการผลิต และด้านคุณภาพ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น