.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1(16)/2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ็ด ็ดได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 (15)/2559
ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้
มีวาระการประชุมเพื่อทราบที่สำคัญ ดังนี้ 1))
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2560 2) การสนับสนุนแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี
2561 ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3) รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559-มกราคม 2560 และ 4) สรุปผลงาน การบริหารงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของ ผศ.ดร. กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น