.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร.ชัญญรินทร์  สมพร คณะทำงาน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
พิธีเปิดโดย ดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การบรรยายพิเศษ
จาก
พระราชดำริ พระราชวินิจฉัย สู่แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก
โดย ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ. สธ. การนำเสนอผลการดำเนินงาน ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย C – อพ.สธ. และศึกษาดูงานในพื้นที่เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เรื่อง กล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น