.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมหารือเกี่ยวกับกลไกและแนวทางในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ พื้นที่ห้วยขามลา เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง
ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเกี่ยวกลไกและแนวทางในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ พื้นที่ห้วยขามลา เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน และครูในเทศบาล
ตำบลท่าม่วง ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลท่าม่วงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2560 และ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบล
ท่าม่วง ซึ่งสรุปประเด็นการใช้ประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ห้วยขามลา จำนวน 48 ไร่
ได้ 8 ประเด็น ดังนี้
 1) เกษตรอินทรีย์ 2) วัฒนธรรมของชุมชน 3) แพริมน้ำ-แพล่องเรือ 
4) หอพิพิธภัณฑ์ 5) ร้านค้า / ที่จอดรถ 6) ต้นไม้ประจำถิ่น ต้นกุ่ม 7) แนวกั้นริมน้ำชี และ 8) สะพาน
ข้ามลำน้ำชี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการถอดบทเรียนและทำการวิจัยร่วมกับชุมชนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น