.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชนต้นแบบของเทศบาลตำบลท่าม่วง


         เมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2560 เวลา
13.30 น. ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมขนต้นแบบของ
เทศบาลตำบลท่าม่วง
ในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ
การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนเรื่องปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ และแนวทางการ
บริหารจัดการขยะด้วยตนเองของคนในชุมชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11
ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น