.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21           สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อ
วันที่
12 - 13 กันยายน 2559 ณ  ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา รองรับการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
โดยวิทยากร 1) อาจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา 2) อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 3) อาจารย์ Henry Win 4) อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียง และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น