.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ดำเนินการต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  ในการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  ณ  ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การนำเสนอผลการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์และการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับอพ.สธ. ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น