.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ประคอง  ยุคะลัง
นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง และนายบรรพต ทวีนันท์  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด
(วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จำกัด เวลา
09.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มถั่วป่านทอง บ้านป่าน หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
12 ตุลาคม 255
เพื่อหารือประเด็นพื้นที่เป้าหมาย
ในการปลูกถั่วลิสง กรรมวิธี ขั้นตอน การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การตลาด และการขับเคลื่อน
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตามกระบวนการ 5 ฟันเฟือง
หลักการทำงาน 1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2) การสร้างองค์ความรู้ 3) การตลาด 4) การสื่อสาร
สร้างการรับรู้ และ
5) การบริหารจัดการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น