.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ การบริการวิชาการ และการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์เอื้อมพร
  จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อม
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ การบริการวิชาการ และการวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบองค์ ประกอบด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยมีอาจารย์  ดร.เกรียงศักดิ์  
ศรีสมบัติ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น