.

.

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
โดยมี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ สรุปวาระการ
ประชุมสำคัญ ดังนี้ 1) ผลการสำรวจความต้องการของชุมชนต่อการบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2560 2) มติสภาเห็นชอบแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 3) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น