.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การตรวจคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง และนายบรรพต  ทวีนันท์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา นำข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559  ส่งตรวจคุณภาพข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์กฤษณา  สุดทะสาร และคณะให้ความรู้
เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างข้าวเพื่อตรวจสอบความหอม และคุณภาพด้านกายภาพ เคมี พร้อมทั้งเยี่ยม
ชมห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์ปริมาณสารหอม 2
A-P ด้วยเครื่อง Headspace Gas Chromatography (HS-CC) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น