.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมหารืองานวิจัยร่วมกับประธานศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  
สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ 
นางอรพันธุ์  วงศ์กาไสย ประธานศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยแก้วิกฤตแก้เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ได้ร่วมกันประชุมหารือและขอเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558-2560 โดยขอให้เป็นที่ปรึกษาโครงการและ
ขอเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมแก้วิกฤตข้าวอินทรีย์ไร้สารเคมี 100
%  และ 2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการหมอขยะแก้เมือง และขอให้
มหาวิทยาลัยฯ ทำการวิจัยเกี่ยวกับ น้ำจุลินทรีย์สมุนไพร และ
KM ball รวมถึงศึกษาวิเคราะห์/ทดสอบ พร้อมออกใบรับรอง (Certification) คุณสมบัติและประโยชน์ของน้ำจุลินทรีย์สมุนไพร และ KM ball ในลำดับต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น