.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรม การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และกิจกรรรมปลูกต้นไม้


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญา
พัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 
กิจกรรม การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และกิจกรรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ   สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.ดร.กชพร นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และห้าง
สรรพสินค้าโรบินสันไลน์สไตล์ร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
อาชีพการทำนา มีความรู้ด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้รับการบริการทางวิชาการความรู้ทาง
ด้านการทำนาแบบอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนในการผลิตการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยวิทยากร ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น