.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานเหนือ)


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัย
ชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อีสานเหนือ) เมื่อวันที่
  1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อนำเสนอผลการค้นโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ และร่วมสรุปโจทย์วิจัย
ชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่
  วิทยากร โดย รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบัน
คลังสมองของชาติ
  โดยได้ชื่อชุดโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านความมั่นคงทางอาหาร
ของพื้นที่อีสานตอนบนตามความต้องการของชุมชน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น