.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 “กิจกรรมแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตำบลเกาะแก้วสู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  กิจกรรมแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตำบลเกาะแก้วสู่ความยั่งยืน
โดยมี
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนภายนอก โดยวิทยากร ดร.รณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสานให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน  และการสร้างกลุ่ม (Node) อาชีพเกษตรด้านต่างๆ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ อาจารย์ ดร.ประคอง  ยุคะลัง อาจารย์สว่าง  ยุคะลัง การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากร ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แล้วยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรอีกด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น