.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ การเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการ การเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต 
อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
การจัดอบรม
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้แทนสถาบันการเรียนรู้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อม
ในการเปิดดำเนินการ การจัดทำแผนการดำเนินงานของสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแต่ละแห่ง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยคณะกรรมการสถาบันการเรียนรู้สาขา 4 และ
สาขา 5 ซึ่งมาจาก 7 
จังหวัดๆ ละ 5 คน ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ยโสธร กาฬสินธุ์ นครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนรวมทั้งสิ้น 35 คน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น